Sınavlar

*Sayısal Yöntemler dersinin (Grup 01-02) Mazeret Sınavı 17.12.2019 tarihinde saat 14:00'da HAD Laboratuvarında yapılacaktır. Sınava sadece mazeretini bildirmiş olanlar girebilir. 

 

*GIM3081 Gemi Makineleri 1 (Doç Dr. Güven GONCA) dersinin Mazeret Sınavı 20 Aralık Cuma günü Saat 14.00'da T.301 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

GIM2071 Teknik Termodinamik 1 (Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT) dersinin Mazeret Sınavı 20 Aralık Cuma günü Saat 09.30'da T.303 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM4351 Savaş Gemileri  (Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRUL) Gr1-Gr.2 dersinin Mazeret Sınavı 13 Aralık Cuma günü Saat 10.00 da T.301 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM2051 Mekanik  (Prof.Dr. Serkan EKİNCİ, Prof. Dr. Muhsin AYDIN) Gr1-Gr.2 dersinin Mazeret Sınavı 16 Aralık Pazartesi günü 12.30-13.45 saatleri arasındaT.302 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM2051 Mekanik  (Prof.Dr. Serkan EKİNCİ, Prof. Dr. Muhsin AYDIN) Gr1-Gr.2 dersinin 2. Vize Sınavı 16 Aralık Pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında T.301, T.302 ve T.203 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM3751 Denizde Emniyet ve Güvenlik 1 (Dr. Doğan DEMİREL) Gr.1 dersinin 2. Vize ve Mazeret Sınavı 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'da B.301 no.lu derslikte yapılacaktır.

 

*TDB1031 Türkçe 1 dersinin 1. Vize Mazeret Sınavı 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11.00'da  yapılacaktır.

 

 

 

 


SERVİS DERSLERİNİN SINAV TAKVİMİNE VE DERSLİK BİLGİSİNE İLGİLİ BÖLÜMLERİN WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 


YARIYIL İÇİ SINAVLARI İÇİN MAZERETLERİN KABULÜ

 

MADDE 1- (1) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

 

MADDE 2- (1) Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

 

  1. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini,
  2. Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,

 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

MADDE 3- (1) Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;

 

  1. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını,
  2. Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,
  3. Öğrenci sınav öncesinde İstanbul dışında ise ve bulunduğu yerde veya İstanbul’da ulaşım güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,
  4. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi,

 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

(2) Sınav günü İstanbul’da ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez.

MADDE 4- (1) YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereği öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorunda olduğundan; bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;

 

  1. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,
  2. Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,
  3. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini

 

belirtilen durumlar sona erdikten sonra 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir. Bu süreleri aşan durumlarda mazeret sınav hakkı verilmez. (07.02.2013 tarih ve 2013-3 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

 

MADDE 5– (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav dönemi sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

MADDE 6- (1) Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

 

Çift anadal öğrencileri, anadal da ki derslerinin sınavları ile çift anadal programında ki derslerinin sınavlarının çakışması durumunda öncelikle anadal derslerinin sınavlarına girerler. Bu öğrenciler sınav haftasından önce sınavlarının çakıştığını belgelemeleri koşulu ile Çift anadal yaptıkları programın derslerine ilişkin sınavlar için mazeret sınavlarına alınırlar. (30.03.2017/03-05 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)

 

Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.(09.06.2016/02-10 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)

 

(2) Mazereti  olan öğrenci, mazeretli olduğu günler de yapılan derslerin sınavlarına giremez.  Girmesi durumunda ilgili birim tarafından sınavları geçersiz sayılır. (16.04.2015/01-32 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

 


Öğrencilerce Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Yönetmeliğin 31.maddesi gereği Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 1 hafta içerisinde, dersin verildiği Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, dersi veren Öğretim Elemanı tarafından sınav kâğıdının yeniden incelenmesini talep edebilir.

 

Ayrıntılı bilgi için, “YTÜ SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR İLE İLGİLİ ESASLAR” a bakınız.

 

Bölüm Başkanlığı