Sınavlar

*GIM4142 Gemi Otomasyonu (Prof. Dr. Fuat ALARÇİN) dersinin Mazeret Sınavı 09 Mayıs Perşembe günü Saat 16.00 da B.301 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM3032 Gemi Makineleri 2 (Doç Dr. Güven GONCA) Gr.1 dersinin Mazeret Sınavı 13 Mayıs Pazartesi günü Saat 09.00 da T.301 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM4392 Mühendislik Ekonomisi (Doç Dr. Güven GONCA) Gr.1 dersinin Mazeret Sınavı 16 Mayıs Perşembe günü Saat 11.00 da T.301 nolu sınıfta yapılacaktır.

 

*GIM4882 Uluslararası Deniz. Sözleşmeleri Gr.1 dersi ile GIM4852 Özel Sevk Sistemleri Gr.1 (Prof. Dr. Serkan EKİNCİ) dersinin Mazeret Sınavı 16 Mayıs Perşembe günü Saat 12.00 da GİDF Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

*GIM1012 Gemi Geometrisi dersinin Her İki Grup İçin de Mazeret Sınavı 16 Mayıs 2019, Perşembe günü saat 14:00’da başlayacaktır. Sınav dersin işlendiği derslikte olacaktır. Sınava 10 dak. önceden geliniz.

 


*2018-2019 Bahar Dönemi MDB Mazeret Sınav Takvimi

VİZE MAZERET

MDB1032 İleri İngilizce 2

17 Mayıs Cuma

10.30-11.45

Davutpaşa

 

YDYO Bodrum Kat  Sınav Salonu

 

 

MDB1052 İngilizce 2 (LİSANS)

ÖRGÜN EĞİTİM

17 Mayıs Cuma

10.30-11.30

MDB1052 İngilizce 2 (LİSANS)

UZAKTAN EĞİTİM

17 Mayıs Cuma

10.30-11.30

MDB4011 / MDB4021 ALMANCA

YAZILI

17 Mayıs Cuma

9.00-10.00

 

 

 

*TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersinin Mazeret Sınavı 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü 12.00-13.00 saatleri arasında B.202 no.lu sınıfta yapılacaktır.(Yıldız kampüsündeki sınavın yapılacağı derslik B.202)

 


SERVİS DERSLERİNİN SINAV TAKVİMİNE VE DERSLİK BİLGİSİNE İLGİLİ BÖLÜMLERİN WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 


YARIYIL İÇİ SINAVLARI İÇİN MAZERETLERİN KABULÜ

 

MADDE 1- (1) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

 

MADDE 2- (1) Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

 

  1. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini,
  2. Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,

 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

MADDE 3- (1) Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;

 

  1. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını,
  2. Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,
  3. Öğrenci sınav öncesinde İstanbul dışında ise ve bulunduğu yerde veya İstanbul’da ulaşım güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,
  4. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi,

 

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

(2) Sınav günü İstanbul’da ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez.

MADDE 4- (1) YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereği öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorunda olduğundan; bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;

 

  1. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,
  2. Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,
  3. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini

 

belirtilen durumlar sona erdikten sonra 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir. Bu süreleri aşan durumlarda mazeret sınav hakkı verilmez. (07.02.2013 tarih ve 2013-3 sayılı Senato kararı ile değişiklik)

 

MADDE 5– (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav dönemi sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

MADDE 6- (1) Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

 

Çift anadal öğrencileri, anadal da ki derslerinin sınavları ile çift anadal programında ki derslerinin sınavlarının çakışması durumunda öncelikle anadal derslerinin sınavlarına girerler. Bu öğrenciler sınav haftasından önce sınavlarının çakıştığını belgelemeleri koşulu ile Çift anadal yaptıkları programın derslerine ilişkin sınavlar için mazeret sınavlarına alınırlar. (30.03.2017/03-05 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)

 

Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.(09.06.2016/02-10 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)

 

(2) Mazereti  olan öğrenci, mazeretli olduğu günler de yapılan derslerin sınavlarına giremez.  Girmesi durumunda ilgili birim tarafından sınavları geçersiz sayılır. (16.04.2015/01-32 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

 


Öğrencilerce Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Yönetmeliğin 31.maddesi gereği Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 1 hafta içerisinde, dersin verildiği Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, dersi veren Öğretim Elemanı tarafından sınav kâğıdının yeniden incelenmesini talep edebilir.

 

Ayrıntılı bilgi için, “YTÜ SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR İLE İLGİLİ ESASLAR” a bakınız.

 

Bölüm Başkanlığı