YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA DERSLERİ


 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

D

K

ECTS

GİM 6101

Benzerlik ve Model Teorisi

3

3

7

GİM 6102

Triboloji

3

3

7

GİM 6103

İleri Hidro-Aerodinamik

3

3

7

GİM 6104

Gemi Yapımında Kaynak Problemleri

3

3

7

GİM 6105

Özel Gemiler

3

3

7

GİM 6106

Seyir-Navigasyon Sistemleri ve Cihazları

3

3

7

GİM 6107

Gemilerde Enerji Ekonomisi

3

3

7

GİM 6108

Nükleer Enerji ve Gemilerde Kullanımı

3

3

7

GİM 6109

Gemi İnşaatında Bilgisayar Uygulamaları

3

3

7

GİM 6110

Gemi Makinalarında Özel Konular

3

3

7

GİM 6111

Güvenirlik Analizi

3

3

7

GİM 6112

Kavitasyon-Süperkavitasyon

3

3

7

GİM 6113

Pervane Teorisi ve Tasarımı

3

3

7

GİM 6114

Kat-Kat Profillerin Hidrodinamiği

3

3

7

GİM 6115

Gemi Yapılarında Matris Metodları ve Uygulaması

3

3

7

GİM 6116

Gemilerde Termal Sistemler Dizaynı ve Optimizasyonu

3

3

7

GİM 6117

Gemi Diesel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu

3

3

7

GİM 6118

Gemi Ana Makinalarında Teknik Diagnostik

3

3

7

GİM 6119

Sonlu Elemanlar Metodunun Gemi İnşaatında Uygulamaları

3

3

7

GİM 6120

Küçük Teknelerin Dizaynı

3

3

7

GİM 6121

Serbest Su Yüzeyi Hidrodinamiği

3

3

7

GİM 6122

Konveksiyonun Esasları ve Nümerik Metodlar

3

3

7

GİM 6123

Gemilerde Titreşim, Şok, Gürültü

3

3

7

GİM 6124

Dinamik Sistemlerin Kontrolünde Ölçüm ve Filtrasyon

3

3

7

GİM 6125

Modele Dayalı Kontrol

3

3

7

GİM 6126

Gemi Mühendisliğinde Modelleme Teknikleri

3

3

7

GİM 6127

Makine Akışkan Sızıntı Simülasyonu

3

3

7

GİM 6128

Yat Dizaynı Prensipleri

3

3

7

GİM 6129

Sayısal Yöntemlerle Akışkanlar Mekaniği

3

3

7

GİM 6130

Gemilerde Egzoz Gazi Emisyonlarının Oluşumu ve Yayılması

3

3

7

GİM 6131

Uygulamalı Akışkanlar Dinamiğinin Metodolojisi

3

3

7

MAT 6181

Mühendislik Matematiği I

3

3

7

MAT 6182

Mühendislik Matematiği II

3

3

7

GİM 6188

Seminer (Yüksek Lisans)

0

0

4

GİM 6189

Seminer (Doktora)

0

0

11

GİM 6198

Yüksek Lisans Tezi

0

0

60

GİM 6199

Doktora Tezi

0

0

180

 

D: Teorik ders saati.      K: Yerel kredi     

ECTS: Kredi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS).DERS İÇERİKLERİ


GİM 6101 Benzerlik ve Model Teorisi    

Giriş, tanımlar, boyutlar, boyutsuzlaştırılmış büyüklükler / Uluslararası birimler / Buckingham-pi teoremi, boyutsuz parametre grupları ve fiziksel anlamları / Benzerlik (geometrik, kinematik, dinamik) / Hidrodinamik benzerlik yasaları (akışkan içinde hareket eden cisimler, akışkan yüzeyinde hareket eden cisimler, dönel cisimler-pervaneler), mühendislikteki uygulamalar / Gemi inşaatı mühendisliğinde model deneyleri, blokaj ve ölçek etkisi.

GİM 6102 Triboloji    

Tribolojik sistemdeki temel kavramlar / Yağlama teorisi / Makine yapımında kullanılan yağlama sistemleri / Özel şartlar için yağlama malzemeleri / Konstrüksiyonda tribolojik yönden önemli noktalar / Yağlama yağlarının deney ve analizleri.

GİM 6103 İleri Hidro-Aerodinamik    

Giriş, temel kavramlar, hareket denklemleri, sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir akışkan akımları, potansiyel akımlar / Komform dönüşüm / Taşıyıcı yüzeyler ve kanat teorisi / Girdap teorisi.

GİM 6104 Gemi Yapımında Kaynak Problemleri    

Malzemelerin kaynağa yatkınlıkları / Kaynak olayına bağlı oluşan dikiş hataları / Büzülmeler / distorsiyonlar / Kaynak birleştirmelerinde korozyon / Kaynak yatkınlığı / Düşük malzemelerin kaynağı / Özel kaynak ve kesme yöntemleri / Gemi yapımında kaynak sıraları / Kaynak işleminde otomasyon.

GİM 6105 Özel Gemiler    

Kayıcı tekneler (motorbotlar) / Ayaklı tekneler (hidrofoiller) / Hava yastıklı tekneler (Hoverkraftlar) / Denizaltılar.

GİM 6106 Seyir-Navigasyon Sistemleri ve Cihazları    

Gemi için haberleşme cihazları / Sinyalizasyon cihazları / Seyir cihazları / Gemi hız ölçüm cihazları / Derinlik ölçme cihazları / Navigasyon sistem ve cihazları.

GİM 6107 Gemilerde Enerji Ekonomisi    

Giriş ve temel kavramlar / Tahrik sistemlerinin ekonomik değerlendirme yöntemleri / Tahrik sistemlerinin enerji ve ekserji verimliliği / Gemi termal sistemlerinin termoekonomik ve ekserjoekonomik analizi ve değerlendirilmesi / Tahrik sistemlerinde enerji ve ekserji verimliliğini artıran yöntem ve donanımların etüdü / Atık enerjinin geri kazanılmasında kullanılan termal sistemlerin termoekonomik optimizasyonu ve optimal dizayn parametrelerinin belirlenmesi / Tahrik sistemlerinde enerji ekonomisi uygulamalarındaki son gelişmeler.

GİM 6108 Nükleer Enerji ve Gemilerde Kullanımı    

Nükleer mühendisliğe giriş / Nükleer reaktörlerin yapısı ve tipleri / Reaktör dizayn esasları / Güvenlik sistemleri / Nükleer yakıtlar, yakıt hazırlama ve yakıtın tekrar işlenmesi / Radyoaktif atık idaresi / Nükleer tahrik sistemlerinin termohidrolik analizi / Nükleer reaktörlerin termoekonomik etüdü / Nükleer gemi tahrik uygulamaları ve sorunları / Nükleer ve konvansiyel tahrik sistemlerinin teknoekonomik yönden mukayesesi / Nükleer tahrik ve çevre ilişkisi.

GİM 6109 Gemi İnşaatında Bilgisayar Uygulamaları    

Gemi işletmeciliğinde bilgisayar uygulamaları / Gemi ön dizayn aşamasında bilgisayar uygulaması / Gemi inşaatında bilgisayar uygulaması / Tersane işletmeciliğinde bilgisayar uygulaması / Örnekler.

GİM 6110 Gemi Makinalarında Özel Konular    

Ana makine ve sistemlerinde özel konular / Gemi yardımcı sistem ve tesislerinde özel konular / Gemi makine ve sistemlerinde otomasyon / Uygulamalar.

GİM 6111 Güvenirlik Analizi    

Temel probabilite kavramları / Basit sistemlerin güvenilirlik şebeke modeli / Komplike sistemler, kesim ve bağ setleri / Hata ve olay ağaçları / Güvenirlik değerlendirmesinde kullanılan probabilite dağılımları / Markov prosesleri; bakım, onarım; yedekli sistemler / Yaklaşık çözüm yöntemleri ve bazı uygulamalar.

GİM 6112 Kavitasyon-Süperkavitasyon    

Giriş, akışkan içinde kavitasyon olayı / Kavitasyonun teorik ve deneysel incelenmesi / Değişik cisimler etrafındaki kavitasyon olayı / Kavitasyonun etkileri / Kavitasyonsuz pervanelerin dizaynı / Süperkavitasyon olayı / Süperkavitasyon pervanelerin dizaynı.

GİM 6113 Pervane Teorisi ve Tasarımı    

Giriş, temel kavramlar / Pervane kanat profili hidrodinamiği / Pervanelerde momentum, kanat elemanı ve sirkülasyon teorileri / Nozullu pervane teorisi / Pervane dizaynı.

GİM 6114 Kat-Kat Profillerin Hidrodinamiği    

Giriş, temel kavramlar / Kat-kat hidrofoil akımı ile tek hidrofoil akımı arasındaki farklılıklar / Kat-kat akımında problem tipleri, çözüm yöntemleri / Temel bağıntılar / Matematik modelleme / Tek profil için matematik model ve komform dönüşüm / Kat-kat profil için matematik model ve komform dönüşüm / Kat-kat profillerin etrafındaki akımın incelenmesi / Gap ve derinlik etkileri / Deneysel modelleme.

GİM 6115 Gemi Yapılarında Matris Metodları ve Uygulaması    

Temel kavramlar / Frame analizi / Yapının katılık matrisi / Serbest bağlı yapı elemanları / Serbestlik dercesi / Rijit bağlı yapı elemanları / Katılık matrisinin geliştirilmesi / Gemilerde kemere, posta ve dip yapı sistemlerinde uygulama / Petek sistemlerde (3 boyutlu) uygulama / Panellerde uygulama genelleştirilmiş elemanlara uygulama / Kesme ve burulma zorlaması altındaki elemanlara uygulama / Bilgisayar uygulaması.

GİM 6116 Gemilerde Termal Sistemler Dizaynı ve Optimizasyonu    

Karar vermede etkin parametrelerin analizi / Termal sistemlerin etüdü / Optimum sistem tanımı / Mühendislik ekonomisi ve optimum sistem seçimindeki önemi / Termal sistemlerin performans karakteristiklerinin ve dizayn parametrelerinin analitik etüdü / Termal sistemlerin modellenmesi / sistem simülasyonu / Optimizasyon ve metotları / gemi termal sistemlerinin dizaynı ve optimizasyonu üzerine uygulamalar.

GİM 6117 Gemi Diesel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu    

Giriş ve termodinamik temeller / Stasyoner ve instasyoner akım / Yanma, yanma gazlarının özelliklerinin belirlenmesi / İdeal motor çevrimleri için temel bağıntılar / Gerçek motor çevrimlerinin hesaplanması; bir bölgeli model, iki ve daha çok bölgeli model, bir ve iki bölgeli model sonuçlarının karşılaştırılması / Aşırı doldurma ve türleri motor ve aşırı doldurucunun birlikte çalışması, egsoz türbini (gazları) ile aşırı doldurma (ETAD), stasyoner motorlar için ETAD'ın hesaplanması, İnstasyoner motorlar için ETAD'ın hesaplanması / Aşırı doldurmanın özel uygulamaları / Gerçek motor akımı ve yanmasının hesaplanması için sayısal yöntemler; bir boyutlu boru akımı ve sonlu farklar yöntemi, üç boyutlu türbülanslı akım ve sonlu hacimler yöntemi, yanma modelleri / Uygulamalar ve sonuçlar.

GİM 6118 Gemi Ana Makinalarında Teknik Diagnostik    

Gemi ana makine tesislerinin genel teknolojik durumu / Gemi ana makinalarında diagnoz ölçme tekniği / Diagnoz metotları / gemi ana makine tesislerinde diagnoz teknolojisi / Diagnoz sinyallerinin işlenmesi / Uygulamalar.

GİM 6119 Sonlu Elemanlar Metodunun Gemi İnşaatında Uygulamaları    

Sonlu elemanlar (SE) metoduna giriş / Problemlerin SE ile çözümünde uygulanan aşamalar / Bir boyutlu gerilme deformasyonlarının SE ile hesabı (global ve lokal koordinat sistemleri, interpolasyon fonksiyonu, gerilme hesabında uygulanan metotlar, galerkin ve diğer metotlarla sonlu elemanların formülize edilmesi ve bilgisayarla çözüm) / Kiriş eğilme ve kiriş-kolon hesaplarının SE ile yapılması / Burkulma probleminin SE ile formülize edilip çözülmesi / Potansiyel ısı ve sıvı akışkan gibi diğer tip alan problemlerine SE uygulanması / İki boyutlu gerilme-deformasyon analizinin SE ile yapılması / Gemi inşaatında SE uygulaması ve bazı örnek problemler.

GİM 6120 Küçük Teknelerin Dizaynı    

Küçük teknelerin genel tanımı / Hava yastıklı tekneler; hava yastıklı tekne tipleri ve tekne performansı, statik ve dinamik stabilite, direnç hesapları, etekler ve kaldırma fanları / Hidrofoil tekneler; hidrofoil tekne tipleri, iki ve üç boyutlu hidrofoil teorisi, süperkavitasyonlu hidrofoil teorisi, operasyon modları, stabilite / Kayıcı tekneler; iki ve üç boyutlu kayma yüzeyi teorileri, direnç hesapları, sığ su etkisi, denizcilik / Sevk sistemleri / yapısal dizayn ve yerleşirme; hava yastıklı tekneler, hidrofoil tekneler, kayıcı tekneler.

GİM 6121 Serbest Su Yüzeyi Hidrodinamiği    

Zamana göre türev kavramı / Transport teoremi / Viskoz olmayan akışkana ait esaslar / Süreklilik denklemi / Akışkan hareket denklemleri / Sınır koşulları; katı cisim-akışkan sınır koşulu, hareketli cisim-akışkan sınır koşulu, hareketli iki sıvıya ait ortak yüzey sınır koşulu, serbest su yüzeyi sınır koşulu / Sabit hareketli eksen takımları ve ilgili hareket denklemleri ile sınır koşullarının gösterilmesi / Direkt lineerleştirme / Pertürbasyon metoduna göre birinci ve daha yukarı mertebeden teorilerin elde edilmesi / Çeşitli çözüm yöntemleri / Değişkenlerine ayırma yöntemiyle çeşitli serbest su yüzeyli sınır değer problemlerinin çözülmesi, uygulamalar / Ayrık ve yaygın kaynak-kuyu dağıtımlarına göre serbest su yüzeyli sınır değer problemlerinin çözülmesi, uygulamalar / Green teoremi ve Green fonksiyonu yöntemiyle serbest su yüzeyli sınır değer problemlerinin çözülmesi, uygulamalar / Radyasyon ve difraksiyon problemleri ve haskind bağıntısı / Uskur pervaneye uygulanan kaldırıcı yüzey teorisi, Biot-Savart denklemi.

GİM 6122 Konveksiyonun Esasları ve Nümerik Metodlar    

Akışkanlar mekaniğinde korunum denklemi ve temel kavramlar / Konveksiyonun esasları; konveksiyonla ısı transferinde temel problemler, konveksiyonda sınır tabaka kavramı ve önemi, sınır tabaka denklemlerinin similarty çözümü, boyutsal analizin esasları, boyutsuz sayılar / Doğal konveksiyon; sınır tabaka, scale analizi, kapalı ve yarı kapalı bölgelerde doğal konveksiyon, birleşik konveksiyon / Bir katı yüzey üzerinde türbülanslı akış; hız ve sıcaklık dağılımı, sınır tabaka denklemleri, katı yüzeyde türbülanslı doğal konveksiyon, momentum transferine türbülans etkisi / Zorlamalı konveksiyon; dahili ve harici akış, hidrodinamik ısıl yaklaşım, eş ilişkiler, viskoz ve sürtünmesiz akış / Konveksiyonda nümerik metotlar; kontrol hacmi yaklaşımı ve korunum, konveksiyon ve difüzyon, sonlu farklar yöntemleri, navier-stokes ve enerji denklemlerinin SIMPLE algoritması ile eşzamanlı çözümü, Vorticity-Stream fonksiyonu formülasyonu ve akım fonksiyonu için nümerik çözüm ve bilgisayar uygulamaları / Sayısal uygulamalar; mühendislik uygulamaları.

GİM 6123 Gemilerde Titreşim, Şok, Gürültü    

Temel titreşim teorisi; bir, iki ve çok serbestlikli titreşim, torsiyonel titreşim, sürekli ortamda titreşim, lineer olmayan titreşimler / Titreşim ve gürültü / Şok / Gemi titreşimleri; titreşim türleri, pervane kaynaklı titreşimler, tabii frekansların hesabı, yerel titreşimler, şaft sistemi analizi / Titreşim ve gürültünün ölçülmesi / Titreşim ve gürültünün izolasyonu / Titreşim ve gürültü ile ilgili standartlar ve limitler.

GİM 6124 Dinamik Sistemlerin Kontrolünde Ölçüm ve Filtrasyon    

Transducerler; konum, hız, moment, kuvvet, basınç, akım, gerilim büyüklerinin ölçülmesi, bilgisayara aktarılması, analog ve dijital olarak filtre edilmesi / Geri besleme uygulamaları; akış ve kapalı devre kontrol sistemlerinin akış şemaları, pratik kontrol elemanlarıyla çalışma prensibinin gösterilmesi / Analog-dijital dönüşümler; örnek programlarla dönüşümlerin açıklanması, sampling period ve quantisation error ifadelerinin açıklanması / Non recursive ve recursive dijital filtrelerin kullanımı / Sanayi robotu gibi bir dinamik sistemin kontrolü ve kontrol esnasında çıkabilecek problemlerin analizi ve çözümü.

GİM 6125 Modele Dayalı Kontrol    

Laplace transformasyonlarının kontrolde kullanımı / Pd ve Pfd kontrolü ve simülasyon uygulaması / Modele dayalı kontrol ve simülasyon uygulaması / Parametre tahmin hesapları ve modele dayalı kontrolde kullanımı / Adaptive kontrol.

GİM 6126 Gemi Mühendisliğinde Modelleme Teknikleri    

Genel modelleme ilkeleri; teorik, sayısal ve deneysel modelleme / Gemi formunun matematiksel olarak modellenmesi / Spline teknikleri; kübik spline, B-spline, Nurbs, vb. spline tekniklerinin gemi formuna uygulanması / Gemi hidrostatik, stabilite ve mukavemet hesaplarında spline yöntemlerinin kullanılması ile ilgili uygulamalar.

GİM 6127 Makina Akışkan Sızıntı Simülasyonu    

Akışkan madde ve kullanım alanları; akışkan maddelerin tipleri ve özellikleri, akışkan madde kullanılan makinalar / Sızıntı kontrolüne giriş; sızıntı ve tipleri, makinalarda sızıntı ile karşılaşılan bölgeler / Sızıntı kontrol yöntemleri / Statik durumlarda sızıntı kontrolü: Metal ve metal dışı contalar, conta malzemeleri, dizayn ve seçim kriterleri, standartlar, kurallar ve test yöntemleri, uygulamalar / Kimyasal contalar, conta özellikleri, standartlar ve kurallar, uygulamalar / Dinamik durumlarda sızıntı kontrolü: Makinalarda doğrusal, dönel ve salınım hareketleri / Salmastralar: Temassız Salmastralar, türleri ve çalışma sistemleri, hesap ve konstrüksiyonları, mekanik salmastralar, türleri ve çalışma sistemleri, hesap ve konstrüksiyonları / Radyal tırnaklı salmastralar, türleri ve çalışma sistemleri, hesap ve konstrüksiyonları.

GİM 6128 Yat Dizaynı Prensipleri    

Dizayn metodolojisi; bilgisayar yardımıyla dizayn / Ön dizayn ve ana boyutların belirlenmesi, maliyet hesabı / Stabilite, dalgaların doğrultma momenti üzerine etkisi / Tekne dizaynı; yelkenli yatlar üzerindeki kuvvet ve momentler, direnç bileşenleri (sürtünme, viskoz direnci vs.), tekne formunun dalga direncine etkisi, yalpada direnç, dalgalarda ek direnç, diğer denizcilik durumları / Yelken etrafında akış, yelken formları, yelken eğimi, yelken-direk etkileşimi, direk etkisini azaltıcı düzenlemeler / Denge; yana yatmanın (yalpanın) etkisi, dengeli balans, su altı gövdenin etki merkezi, yelkenlerin etki merkezi, dümen balansı / Pervane ve makine; sakin suda dalgalı havalarda direnç, pervane karakteristikleri, pervane direnci / Donanım inşaatı; direk üzerine gelen kuvvetler ve şiddetinin tayini, çarmıklara gelen kuvvetler, ıstralyaya gelen kuvvetler, bumbalar, gurcatalar, kesirli armalar / Tekne inşaatı; global yükler, lokal hidrostatik ve hidrodinamik kuvvetler, enine yük dağılımları, omurga ve dümene gelen kuvvetler, yat yapımında kullanılan malzemeler.

GİM 6129 Sayısal Yöntemlerle Akışkanlar Mekaniği    

Bir akışkan ortamında hareket eden bir cismin dinamiği; başlangıç değer problemleri / Viskoz olmayan akışkan akımları; sıkıştırılamayan potansiyel akışlar, sınır değer problemleri, kaynak-kuyu dağılımı, line girdapların kinematiği, dönen cisimlerden geçen akış yaklaşımları için Von Karman yöntemi, komform dönüşüm, panel yöntemi, kanallarda ya da cisimlerin etrafındaki potansiyel akış / Küçük genlikli dalgaların ilerlemesi ve yayılması / Viskoz akışkan akışları; viskoz akışkanlar için idare denklemleri, düzlem şok dalgalarının yapısı, laminer sınır tabaka problemleri, düz levha ısı problemleri, boru ve açık kanal akımları, parabolik diferansiyel denklemlerin çözümünde eksplicit ve implicit yöntemler, biharmonik denklemlerin çözümleri, stokes akışları / İkinci akışkanlar ve akışkan dengesizlikleri; sonlu Reynold sayılarında bir küre etrafındaki akım, sonlu bir kanat etrafındaki vorteks tabakası, hız düzensizliğinin Helmholtz instabilitesi, dönen elektromanyetik kuvvet alanının sebep olduğu ikinci akışlar, Bernard ve Taylor instabiliteleri.

GİM 6130 Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonlarının Olusumu ve Yayılması    

Gemi makine sistemlerine giriş/ Gemi makine sistemlerinin türleri ve çalışma şekilleri/ Gemi makinelerinde yanma olayının incelenmesi/ Yanmada emisyon oluşumu/ Yanma ve emisyon oluşumunun modellenmesi/ Egzoz emisyonlarının türleri, çevre ve sağlığa etkileri/ Makine özelliklerinin emisyon oluşuma etkisi/ Makine işletmesinin emisyon oluşumuna etkisi/ Egzoz emisyonları için konulan yasal sınırlamalar/ Gemilerden yayılan egzoz emisyonlarının hesaplanması/ Uygulamalar.

GİM 6131 Uygulamali Akiskanlar Dinamiginin Metodolojisi    

Giriş/ Problemin tanımlanması: sistemin şematik olarak tanımlanması, akışkanın cinsi, transfer mekanizmaları, sistem ve alt sistemler, sınır şartlarının tanımlanması/ Araştırma tipinin belirlenmesi: dış kısıtlar(bütçe, süre), teorik çözüm, deneysel çözüm, nümerik çözüm/ Problemin detaylı analizi: akışın tipi, boyutsuz sayılar/ Teknik ve finansal teklifin hazırlanması.